Een methode voor de continue opvolging en kennis van bewegingspatronen van de engelhaai

Wetenschappers van ElasmoCan implementeerden een mariene akoestisch telemetrienetwerk dat een continue opvolging en het onderzoek naar gedetailleerde bewegingspatronen van engelhaaien toeliet in een gebied van meer dan 50 ha. Deze methode, die aansluit bij andere lopende onderzoeken van de groep, werd ontwikkeld om een wetenschappelijke basis te hebben in de behoudsstrategieën van de Speciale Beschermingszones (SBZs) van de mariene Natura 2000-gebieden, en kan toegepast worden op andere soorten en in meerdere gebieden.   Het onderzoeksproject “Monitoringsnetwerk voor de zee-engel Squatina Squatina in de SBZ Costa de Sardina del Norte: creëren van kennis voor zijn behoud”, met de steun van de Stichting Biodiversiteit van het Ministerie voor de Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging en Loro Parque Fundación, leverde nieuwe kennis op over het gedrag van deze haaien. Deze informatie werd verkregen door middel van een reeks akoestische microfoons (hydrofoons), verankerd in de baai van Sardina, die de geluidssignalen van kleine transmitters registreren die de haaien met zich meedragen. Ontdek meer in deze infografie.   Het potentieel belang van de SBZ Costa de Sardina del Norte in het behoud van de zee-engels is merkbaar in de bekomen bewegings –en residentiepatronen van de haaien tijdens de studieduur. Door een groter aantal individuen over een langere termijn te volgen kunnen we de functie van deze SBZ in de levenscyclus van de soort beter begrijpen en het instandhoudingsdoel kennen aan dewelke het kan voldoen. Daarenboven is het mogelijk om individuen te lokaliseren buiten de studiezone met punctuele zoekacties als er indicaties zijn dat ze deze hebben verlaten.   De projectleider, Dr. Filip Osaer, beklemtoont het belang van dit nieuwe initiatief dat de bewegingen van...

Kennisgeving van het akoestisch telemetrienetwerk voor de engelhaai aan gebruikers van de SBZ Costa de Sardina del Norte

De onderzoekers van ElasmoCan geven informatie over hun project “Monitoringsnetwerk voor de zee-engel Squatina Squatina in de SBZ Costa de Sardina del Norte: creëren van kennis voor zijn behoud” aan gebruikers van deze Speciale Beschermingszone. Een studie met de steun van het Ministerie voor de Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging via de Stichting Biodiversiteit en Loro Parque Fundación.   In verschillende gesprekken met scholieren, duikcentra, zwemmers, bootschippers en vissers, werd de aanwezigheid van de engelhaai benadrukt, en het behoud van deze haaien. Er werd dieper ingegaan op de behoefte om nieuwe kennis te hebben over het gedrag van de soort in een uitgestrekt gebied. Deze werd verkregen door middel van een reeks akoestische receptoren (hydrofoons) die de geluidssignalen van kleine transmitters registreren die de haaien meedragen. Een methode die een continue opvolging van individuen toelaat om aldus het belang van de SBZ in het dagelijks bestaan van de engelhaaien te bepalen. De interesse van de verschillende gebruikers was bemoedigend om verder te werken in deze onderzoekslijn.     Met de steun van:   Met dank aan:   Lees verder   Go to...

Een akoestisch telemetrienetwerk voor de engelhaai in de Canarische Eilanden

Wetenschappers van ElasmoCan hebben het eerste mariene akoestisch telemetrie netwerk geïmplementeerd in de Canarische Eilanden met de steun van het Ministerie voor de Ecologische Transitie via de Stichting Biodiversiteit en Loro Parque Fundación. Het onderzoeksproject zal een permanente opvolging van de engelhaaien Squatina squatina mogelijk maken en nieuwe kennis opleveren over hun gedrag in kritische gebieden van de Canarische Eilanden. Deze kennis is nodig om een wetenschappelijke basis te hebben in de behoudsstrategieën van de Special Beschermingszones (SBZs) van de mariene Natura 2000-gebieden. De onderzoekers van ElasmoCan beschouwen de SBZ “Costa Sardina del Norte” als één van de kritische gebieden voor de haaien en roggen in kustwateren, in het bijzonder voor de engelhaaien. Uit resultaten van hun onderzoeken konden ze bevestigen dat deze haaien alle activiteiten van hun levenscyclus ontwikkelen in de baai van Sardina del Norte (Gáldar, Gran Canaria). Gebruikmakend van foto-identificatie hebben ze ook de aanwezigheid van dezelfde individuen gedurende meerdere jaren geverifieerd in het gebied. Desondanks is de kennis en het begrip van de patronen van habitatselectie, residentie en beweging van de zee-engelen beperkt. Gezien het belang van deze aspecten is het een prioriteit om deze in detail te kennen en om de functie van de SBZs in de levenscyclus van de soort beter te begrijpen. Daarom heeft ElasmoCan het wetenschappelijk initiatief “Monitoringsnetwerk voor de zee-engel Squatina Squatina in de SBZ Costa de Sardina del Norte: creëren van kennis voor zijn behoud” ingediend tijdens subsidies 2017 van de Stichting Biodiversiteit. Het project omvat het realiseren van een continue opvolging van de soort in het SBZ, het bepalen van zijn bewegingspatronen, residentietijden en habitatgebruik, en het sensibiliseren...

Eerste haai uitgerust met een satellietinstrument in de Canarische Eilanden

Wetenschappers van ElasmoCan konden dankzij de steun van Loro Parque Fundación voor het eerst een haai in de Canarische Eilanden voorzien van een satellietinstrument. Hierdoor wordt het mogelijk om zijn bewegingsbereik en voorkeuren voor diepte en temperatuur te bestuderen.   Het individu is een hamerhaai Sphyrna zygaena wiens kennis in de Eilanden beperkt is tot zijn aanwezigheid en weinige waarnemingsinformatie in sociale media. Deze haaien worden makkelijk gevangen in een breed scala van vistuigen en met een hoge mortaliteit. Hun zwemmerscapaciteiten dragen ertoe bij dat dit gebeurt over uitgestrekte gebieden die de grenzen van verscheidene landen kunnen overschrijden en het definiëren van efficiënte beschermingsmaatregelen bemoeilijken.   ElasmoCan heeft het onderzoeksproject HAMMERHEAD SHARK RESEARCH ontwikkeld, met als doel wetenschappelijke basiskennis te vergaren van deze opmerkelijke soort en te helpen in het lokale beheer van zijn populaties. De studie heeft zich gericht op campagnes waarbij individuen van een merkje worden voorzien in de eilanden Gran Canaria, Fuerteventura en Lanzarote, in locaties waar professionele en recreatieve vissers de aanwezigheid van hamerhaaien gedurende meerdere dagen rapporteerden. Hierdoor was het mogelijk om de aanwezigheid van jongen in deze zones te bevestigen, en om biologische gegevens en weefselmonsters te verzamelen die zullen gebruikt worden in toekomstige genetische en trofische onderzoeken.   Het project heeft zijn onderzoek verder uitgebreid met het gebruik van telemetrie technieken die de onderzoeker toelaten om gegevens van op afstand te ontvangen. Een mannelijk jong van de gladde hamerhaai Sphyrna zygaena werd uitgerust met een satellietzender ten noorden van de Speciale Beschermingszone “Sebadales de Playa del Inglés” van de mariene Natura 2000-gebieden. Dit gebeurde in samenwerking met Rayco García Habas en Jonathan...

Beschrijving van het mitochondriaal genoom van Squatina squatina

Genetisch onderzoek: zee-engel genoom Wetenschappers van het Save Our Seas Shark Research Center hebben in samenwerking met ElasmoCan voor de eerste maal de sequentie van het volledige mitochondriaal genoom (de complete genetische samenstelling) van een engelhaai Squatina squatina bekomen. Deze studie is een grote doorbraak en sleutelbron voor toekomstig genetisch onderzoek die de opvolging van de evolutie van de soort mogelijk zullen maken. Het onderzochte individu is afkomstig van de noordoostkust van Gran Canaria en werd aangekocht bij professionele vissers, toen de soort nog gecommercialiseerd was in de Canarische Eilanden. Dit monster maakt deel uit van de collectie weefsels die sedert 10 jaar werden verzameld door ElasmoCan om een monitoring van de zee-engels in de Canarische Eilanden mogelijk te maken.   Belangrijke gevolgen Niettegenstaande de stijgende ongerustheid over het behoud van de engelhaaien in de Canarische Eilanden en in Europa, is dit de eerste genetische evaluatie om te helpen in het beheer en de overleving van de soort. Het genoom is één van de resultaten van het pionierswerk dat jaren geleden werd gestart en is een geweldige bijdrage die ons een basis biedt voor toekomstig onderzoek. In combinatie met de genomen van 3 Aziatische engelhaaien geeft het ons een breder begrip over deze bijzondere soort die onderbestudeerd en weinig begrepen is.   Toekomstige onderzoeken Volgende stappen in de genetische exploratie van de zee-engel Squatina squatina omvatten de ontwikkeling van moleculaire merkers voor de analyse van de genetische populatiedynamiek en -diversiteit. Tevens worden er studies voorbereid die monsters van andere eilanden uit de Archipel en regio’s erbuiten bevatten om een betrouwbare basis te bekomen voor de genetische monitoring van de...

Abnormaliteit in de doornvlinderrog

Wetenschappers van ElasmoCan hebben de eerste waarneming gedocumenteerd van een abnormaliteit in de doornvlinderrog Gymnura altavela. Dit is tevens de eerste maal dat een afwijking van een haaien -of roggensoort wordt gerapporteerd in de Canarische Eilanden en van observaties in zijn natuurlijke omgeving. De onderzoekers hebben een doornvlinderrog met een onvolledig ontwikkelde kop opgemerkt gedurende twee opeenvolgende jaren in de haven van Sardina (Galdar, Gran Canaria). Deze misvorming werd veroorzaakt door het niet fusioneren van de rechter borstvin aan de schedel, waardoor een opening in de schijf ontstaat die normaal gesloten is.   Je kan een video van de doornvlinderrog met de functionele afwijking bekijken die met een zee-engel Squatina squatina in contact komt; bron Narváez K, Osaer F (2016) Morphological and functional abnormality in the spiny butterfly ray Gymnura altavela. Mar Biodivers Rec 9:95.     Lees...

Genetisch onderzoek voor behoud van de zee-engel

In 2016 werden de voorlopige resultaten van het eerste genetisch onderzoek van de zee-engel of engelhaai Squatina squatina voorgesteld in verschillende internationale bijeenkomsten over studies van haaien en roggen. Een deel van de weefseldatabank van ElasmoCan werd geanalizeerd door wetenschappers van het Save Our Seas Haaienonderzoekscentrum en de Nova Southeastern Universiteit. De resultaten van het mitochondriaal DNA duiden een zeer lage diversiteit aan voor de individuen van de eilanden Gran Canaria, Lanzarote en Tenerife. In de toekomst zullen we verder genetisch onderzoek uitvoeren die monsters van andere eilanden van de Archipel en regio’s buiten de Canarische Eilanden bevatten. Dat zal ons in staat stellen om de populatiedynamiek van de zee-engels te begrijpen en op deze manier te kunnen helpen in hun behoud.   Lees verder     Met toelating van het Ministerie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA), en met kennis van de Canarische Overheid....

Engelhaaien: Een evolutie van miljoenen jaren

Een buitengewone archeologische vondst in België herinnert ons eraan dat de engelhaaien evolueerden gedurende miljoenen jaren en zich aangepast hebben aan verscheidene klimaatsveranderingen in hun habitats. In kleilagen, die tussen 28 en 34 miljoen jaar oud zijn, werden fossielresten van een haai gevonden. Een groep wetenschappers uit België en Nederland hebben deze geïdentificeerd als onderdeel van een schedel en ruggenwervels van een engelhaaiensoort. Momenteel analyseren de onderzoekers de schedel om te achterhalen tot welke voorvader van de huidige zee-engels die behoord. Deze studie kan tevens helpen om te begrijpen hoe de engelhaaien zijn geëvolueerd. De volledige studie is beschikbaar in Contributions to Zoology: Mollen FH, Barry WM, van Bakel BWM, Jagt JWM (2016) A partial braincase and other skeletal remains of Oligocene angel sharks (Chondrichthyes, Squatiniformes) from northwest Belgium, with comments on squatinoid...

HAMMERHEAD SHARK RESEARCH: Onderzoek van hamerhaaien

HAMMERHEAD SHARK RESEARCH is een project dat de onbekende soorten hamerhaaien bestudeert in de Canarische Eilanden. Dit onderzoek is het eerste initiatief in de Archipel die wetenschappelijke informatie verzamelt van deze bijzondere haaiensoorten om zo hun behoud te bewerkstelligen. Het projectlogo, uitgewerkt door Plunk Artes Visuales, werd geïnspireerd door een stuk uit de archeologische collectie van het Museo Canario waarin je de specifieke vorm van de kop van de hamerhaaien herkent. ElasmoCan bestudeert verschillende aspecten van de dynamische populatiedynamiek van de hamerhaaien, zoals zijn verspreiding, groei en migraties. Dit onderzoek draagt belangrijke kennis bij die nodig is voor een effectiever beheer van deze soorten in de Archipel.   Jij kan helpen bij het behoud van de hamerhaaien door je waarnemingen te registreren of een andere bijdrage.   Lees verder   Met de genereuze steun van:     Met toelating van het Ministerie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA), en met kennis van de Canarische Overheid....

Nieuwe parasietsoort gerapporteerd in de Canarische Eilanden

In de Canarische Eilanden werd een nieuwe parasietsoort gerapporteerd. Het betreft de bloedzuiger Branchellion torpedinis die werd geobserveerd langs de kust van Agaeta, Galdar en Aguimes terwijl hij zich aan het voeden as met het bloed van de zee-engel en de gemarmerde sidderrog Torpedo marmorata. Dit is tevens de eerste waarneming van een parasiet voor deze sidderrog. De bloedzuiger werd reeds waargenomen in de Caribische Zee, de Middellandse Zee en langs de noord atlantische kusten. In deze regio’s is bekend dat deze aanzienlijke schade kan veroorzaken bij zijn gastheer, tot zelfs zijn dood. De parasiet werd voor de eerste keer waargenomen in de Canarische Eilanden door onderzoekers van ElasmoCan tijdens monitoring van haaien en roggen. Deze onderzoeken zijn belangrijk om de activiteiten te kennen die worden ontwikkeld door de elasmobranchen in de Archipel voor hun overleving. Tezelfdertijd laten ze toe om mogelijke bedreigingen te detecteren, die samen een instrument zijn om hun behoud te garanderen. De volledige bijdrage, die mogelijk was dankzij de steun van Shark Foundation en Loro Parque Fundación, is beschikbaar in Springer via DOI 10.1007/s12526-016-0535-9 “The marine leech Branchellion torpedinis parasitic on the angelshark Squatina squatina and the marbled electric ray Torpedo marmorata”.   Lees meer     Met toelating van het Ministerie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA), en met kennis van de Canarische Overheid....